VOLUNTEER FOR TOMORROW – HOMNE VABATAHTLIK

Sillamäe Lastekaitse Ühing viib käesoleval aastal koostöös Tallinna Spordi- ja Noorsooameti, Vaivara Vallavalitsuse ja MTÜ Peace Child Eestiga ellu Euroopa Komisjoni poolt toetatud projekti „Volunteer for Tomorrow – Homne Vabatahtlik“. Projekt toimub Euroopa Vabatahtlikkuse Aasta 2011 raames ning on suunatud noorteorganisatsioonide ja vabatahtliku töö organisatsioonide omavahelise koostöö ja koordineerituse suurendamisele.

Eesmärgid:
Tõsta teadlikkust vabatahtlikkusest endast, et motiveerida ja võimestada noori hakkama vabatahtlikuks. Koordineerida noortele suunatust vabatahtlikus töös.

Alaeesmärgid:
- Edendada ühiskonnas vabatahtlikkuse tähtsuse alast diskussiooni.
- Tuua kokku noorteorganisatsioonid ja vabatahtlikkusel põhinevad organisatsioonid, et arendada ja koordineerida noorte kaasatust vabatahtliku töösse.
- Luua kohalikke initsiatiive vabatahtlikkuse arendamiseks.
- Vahetada kogemusi ja parimaid praktikaid kohalikul ja riiklikul tasandil, et parandada noortele suunatud vabatahtliku töö kvaliteeti ja efektiivsust.
- Luua jätkusuutlik noorte vabatahtlikuse koordineerimise strateegia koostöös kohalike omavalitsusüksuste ja mittetulundusühingutega.
 
Sihtgrupid
• Noored vanuses 14-26 üle Eesti.
• Inimesed, kes on aktiivsed oma kogukondades ja pühendunud vabatahtlikkuse arendamisele Eestis.
• Kohalikul tasandil tegutsevad noorteorganisatsioonid ja vabatahtlikkusel põhinevad organisatsioonid Eestis.


Põhitegevused
• Informatsioonikampaania ja 16 informatsiooniseminari – Eesmärgiks motiveerida noori ja  sihtgruppi kuuluvaid organisatsioone projektis osalema.
• Noore Vabatahtliku Konverents
• Noore Vabatahtliku Tegevnädal
• Elektrooniliste abiressursside loomine – e-strateegia, mis koordineerib noortele suunatust vabatahtlikus töös ja aitab kaasata noori efektiivsemalt vabatahtlikku tegevusse. E-õppejuhend koolidele, noortekeskustele ja teistele haridusasutustele kasutamiseks. Projektiinitsiatiivide andmebaas, mis aitab tagada strateegia elluviimist ning toob illustreerivaid näiteid.